ห้องสะอาด คลีนรูม สามารถควบคุมปัจจัยอะไรได้บ้าง?_CAI

ห้องสะอาด คลีนรูม สามารถควบคุมปัจจัยอะไรได้บ้าง?

ในอากาศปกติมักจะมีฝุ่นละอองปนเปื้อน ซึ่งในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องมีการความสะอาดของอากาศ เพื่อผลิตภัณฑ์จะได้มีความปลอดภัย คุณภาพสูง และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ทำให้ห้องคลีนรูมจำเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเหล่านี้

คุณลักษณะที่ดีของห้องสะอาด คลีนรูม

คุณลักษณะที่ดีของห้องสะอาด ห้องคลีนรูม (Cleanroom) จะต้องเป็นห้องที่มีการปิดอย่างมิดชิด สามารถควบคุมปริมาณฝุ่นละอองและสภาวะแวดล้อมได้ดี เพื่อให้มีความสะอาดเป็นไปตามระดับมาตรฐานความสะอาด โดยอาจแบ่งห้องสะอาด คลีนรูมตามการใช้งานได้ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

1. Industrial Cleanroom

ห้องสะอาด คลีนรูมที่มีคุณสมบัติปลอดฝุ่น นิยมใช้ในอุตสาหกรรมจำพวกอิเล็กทรอนิกส์ สารเคมี และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งจะต้องป้องกันฝุ่นละอองและการปนเปื้อน เพื่อความละเอียดและความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยห้องสะอาด Industrial Cleanroom จะมีการปิดรอยต่อโดยรอบทั้งหมด เพื่อป้องกันอากาศและความชื้นจากภายนอก รวมถึงมีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีความสามารถในการกรองอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้

2. Biological Cleanroom

ห้องสะอาด คลีนรูมที่มีคุณสมบัติปลอดเชื้อ มักใช้อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหารและยา รวมถึงห้องผ่าตัดและห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ โดยจะมีการปิดรอยต่อ การควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรีย การใช้ระบบปรับอากาศ HVAC และการควบคุมความดันภายในห้องให้สูงกว่าภายนอก เพื่อไม่ให้อากาศภายนอกที่อาจมีเชื้อโรคปะปนเข้ามาภายในห้อง แต่ในกรณีที่เป็นห้องผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ ห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ฯลฯ จะต้องมีความดันภายในห้องน้อยกว่าภายนอกห้อง

คุณสมบัติของห้องสะอาดคลีนรูม_CAI

ห้องสะอาด คลีนรูม ควบคุมปัจจัยอะไรได้บ้าง?

โดยทั่วไปแล้วในสภาพแวดล้อมจะมีอนุภาคหรือสิ่งปนเปื้อนลอยปะปนอยู่ในอากาศ ไม่ว่าจะเป็น ผงฝุ่นละออง รวมไปถึงเชื้อจุลชีพต่าง ๆ ซึ่งอนุภาคและสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการผลิต ดังนั้น ในห้องสะอาดหรือห้องคลีนรูมซึ่งเป็นพื้นที่ในกระบวนการผลิต จึงมีการควบคุมสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ได้แก่

1. อุณหภูมิ

อุณหภูมิภายในห้องสะอาด คลีนรูม จะขึ้นอยู่กับความต้องการของกระบวนการและข้อกำหนดด้านมาตรฐานในแต่ละอุตสาหกรรม โดยจะกำหนดอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่เอื้อให้เครื่องจักรเกิดสนิมและผู้ใช้งานมีความสะดวกสบาย โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 20-25 °C

2. ความชื้นสัมพัทธ์

หากภายในห้องสะอาด คลีนรูม มีความชื้นสูงจะทำให้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรเกิดสนิมได้ง่าย รวมถึงทำให้ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีคุณสมบัติหรือคุณภาพเปลี่ยนไป แต่หากห้องสะอาด คลีนรูมมีความชื้นต่ำเกินไป อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตในวัสดุหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ จึงมีการกำหนดปริมาณความชื้นในห้องอยู่ที่ประมาณ 40% – 60%

3. ความดัน

ห้องสะอาด ห้องคลีนรูมที่มีระดับความสะอาดแตกต่างกัน จะมีความดันห้องที่แตกต่างกันตามไปด้วย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในบริเวณใกล้เคียง โดยแบ่งความดันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • ความดันบวก (Positive Pressure) เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการความสะอาดไม่ต้องการให้อากาศจากภายนอกเข้ามาภายในห้อง เช่น ห้องผ่าตัด ห้องเก็บเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น
  • ความดันลบ (Negative Pressure) เป็นห้องที่ป้องกันไม่ให้อากาศจากภายในห้องออกไปยังห้องอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องทำให้ความดันภายในห้องน้อยกว่าความดันนอกห้อง เช่น ห้องพักผู้ป่วย COVID-19 เป็นต้น

4. ปริมาณการหมุนเวียนอากาศ

การเพิ่มปริมาณอากาศใหม่เข้าไปในห้องสะอาด คลีนรูม เพื่อให้อากาศภายในห้องเกิดการหมุนเวียน ซึ่งปริมาณเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของห้องและกิจกรรมภายในห้อง เช่น ห้องผ่าตัด ควรมีอัตราการหมุนเวียนอากาศ อยู่ที่ประมาณ 25 ACH และมีอัตราการนำเข้าอากาศอยู่ที่ประมาณ 5 ACH เป็นต้น

5. ปริมาณฝุ่น

ห้องสะอาด คลีนรูม จะมีการควบคุมปริมาณหรือจำนวนอนุภาคฝุ่นภายในห้อง ซึ่งการออกแบบจะขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งานห้องนั้น ๆ โดยใช้มาตรฐาน GMP PIC/s เป็นตัวกำหนด

การรักษามาตรฐานห้องสะอาดคลีนรูม_CAI

การรักษามาตรฐานห้องสะอาด คลีนรูม

การที่จะสร้างห้องคลีนรูมที่สะอาดได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานนั้น จะต้องมีการออกแบบและก่อสร้างห้องสะอาด คลีนรูมที่ตรงตามมาตรฐาน ตลอดจนผู้ใช้งานจะต้องรักษาความสะอาดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ เช่น

  • การป้องกันอนุภาคหรือสิ่งสกปรกจากภายนอกด้วยการกรองอากาศภายในห้องด้วยฟิลเตอร์ที่เหมาะสม เช่น ระบบปรับอากาศ HVAC ที่มีการกรองอากาศด้วย HEPA Filter เป็นต้น
  • การป้องกันฝุ่นละอองโดยการใช้วัสดุพื้นผิวและผนังห้องที่ง่ายต่อการทำความสะอาดและไม่สะสมฝุ่น เช่น ผนังที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตหรือที่รู้จักกันในชื่อ ผนังแซนวิช
  • การรักษาความดันภายในห้องให้เหมาะสมและคงที่
  • การหมุนเวียนอากาศและระบายอากาศบางส่วนออกสู่ภายนอก
  • การติดตั้งระบบดูดอากาศในบริเวณที่มีการกระจายของอนุภาคฝุ่นผงมาก
  • ป้องกันสิ่งสกปรกจากภายนอก เช่น การแต่งกายของผู้ใช้งาน การทำความสะอาดร่างกายก่อนเข้าห้องคลีนรูม เป็นต้น รวมถึงการทำความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง

ออกแบบห้องสะอาด คลีนรูมคุณภาพกับ CAI Engineering?

CAI Engineering ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างห้องคลีนรูมในระดับสากล รับออกแบบและก่อสร้างห้องสะอาด คลีนรูม ห้องปลอดเชื้อ หรือห้องปลอดฝุ่นในหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม ด้วยวัสดุและอุปกรณ์คุณภาพที่สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ตามมาตรฐานของห้องสะอาด คลีนรูมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ Robatherm ระบบปรับอากาศ AHU สัญชาติเยอรมนี Wiskind ผนังและประตูที่สามารถเลือกแบบที่ต้องการได้จากประเทศจีน รวมถึง Sauter ตัวควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติผ่านระบบ BAS System เป็นต้น จึงมั่นใจได้ว่าห้องคลีนรูม จาก CAI Engineering มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน มีความทันสมัย และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ทำไมตู้เป่าลม (Air Shower) ถึงสำคัญสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom)

ทำไมตู้เป่าลม (Air Shower) ถึงสำคัญสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom)

ตู้เป่าลม (Air Shower) อุปกรณ์สำคัญสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom) ในการลดปริมาณฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่ติดมากับบุคคลหรืออุปกรณ์ก่อนเข้าห้อง

Read More »
จับตาเทรนด์ธุรกิจ “เซมิคอนดักเตอร์” กับโอกาสการลงทุนครั้งแรกในไทย

จับตาเทรนด์ธุรกิจ “เซมิคอนดักเตอร์” กับโอกาสการลงทุนครั้งแรกในไทย

เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) เป็นที่จับตามองทั่วโลก มาสำรวจโอกาสการลงทุนโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในไทย พร้อมปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณ

Read More »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า