AR มิติใหม่ในการสร้างห้อง Cleanroom อัจฉริยะ

ปัจจุบันเข้าสู่เทคโนโลยี 4.0 ทำให้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมห้องสะอาดหรือคลีนรูม ก็มีการนำเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้งานในต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริงที่นำมาช่วยสร้างห้องคลีนรูม ไม่ว่าจะเป็น Hololens, Digital Twin และ Al ทำให้เราสามารถเห็นถึงโครงสร้างหรือการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างเสมือนจริง 

เทคโนโลยี VR AR และ MR คืออะไร?

เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีเสมือน หรือเรียกว่า Reality Technology เป็นหัวใจสำคัญในการผสานโลกความจริงเข้ากับโลกเสมือน เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย หนึ่งในนั้นคือ อุตสาหกรรมห้องสะอาดหรือห้องคลีนรูม นั่นเอง

เทคโนโลยี VR AR และ MR คืออะไร?

Virtual Reality - VR

VR คือ เทคโนโลยีที่จำลองสถานที่จริงขึ้นมา โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่จำลองขึ้นมาได้ผ่านอุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ หรืออุปกรณ์ที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะ VR ซึ่งสามารถใช้ในการเล่นเกมส์, ใช้ในการจำลองการฝึกขับเครื่องบิน, ใช้ในการจำลองห้องที่มีการตกแต่งแล้ว เป็นต้น

Augmented Reality - AR

AR เป็นเทคโนโลยีที่นำวัตถุสามมิติมาจำลองเข้าสู่โลกจริง โดยหลักการทำงานคือ ใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับภาพ เสียง การสัมผัสหรือการรับกลิ่น จึงจะสามารถสร้างภาพสามมิติขึ้นมาตามเงื่อนไขที่ได้รับ ด้วยการประมวลจากซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้งานจะต้องมองผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่แสดงภาพได้ AR สามารถใช้ในงานศิลปะได้ ทำให้เห็นความละเอียดจากชิ้นงานจริง ใช้ในโฆษณาในการแสดงสินค้าต่าง ๆ ใช้ในการซ้อมรบของทหาร การดูภาพ 3 มิติ จากโทรศัพท์  และแสดงเนื้อหาในสถานที่นั้น ๆ 

Mixed Reality - MR

MR คือ เทคโนโลยีที่ผสมระหว่างโลกความเป็นจริงกับโลกเสมือนจริงไว้ด้วยกัน เป็นการใช้สิ่งของเทียมมาวางไว้ในโลกความจริง และสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานผ่านแว่นตาแบบเฉพาะ MR สามารถใช้ในการฝึกอบรมได้ เป็นการทำให้ผู้คนมีโอกาสรับรู้สถานการณ์ในสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงได้ก่อน MR ยังช่วยในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ได้อีกด้วย

สรุป: ความแตกต่างระหว่าง AR VR MR

VR – เป็นการจำลองโลกเสมือนแยกออกจากโลกแห่งความจริง

AR – เป็นการนำวัตถุเสมือนมาใช้กับโลกแห่งความเป็นจริง

MR – เป็นการนำโลกความจริงผสมกับโลกเสมือน

AR มีประโยชน์อย่างไรในการสร้างห้องคลีนรูม

หลักการทำงานของ AR  สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

 1. เทคโนโลยี AR ใช้กล้องหรือเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ในการส่งข้อมูลจากความเป็นจริงมายังอุปกรณ์ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปประมวลผลเพื่อให้เทคโนโลยี AR รู้ว่าวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในภาพคืออะไร โดยประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์พิเศษ เพื่อทำความเข้าใจวัตถุ และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ หลังจากนั้น ระบบจะนำข้อมูลเสมือนมาผสมผสานกับภาพความเป็นจริงที่ได้รับมาจากกล้อง ภาพเสมือนที่ผสมผสานกันระหว่างความเป็นจริงและข้อมูลเสมือนจะถูกแสดงผลผ่านหน้าจอ, แว่นตา AR หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ผู้ใช้มีอยู่ ผลลัพธ์นี้จะทำให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลเสมือนรวมกับความเป็นจริง
 2. เทคโนโลยี AR สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ และการเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือสิ่งแวดล้อม ได้โดยอัตโนมัติ 
 3. ผู้ใช้สามารถมีกระทำกับข้อมูลเสมือนที่ถูกนำเข้ามาในความเป็นจริงโดยตรง 

เทคโนโลยี AR ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องคลีนรูมในหลายด้าน ได้แก่ การสร้างแผนและออกแบบห้องคลีนรูม สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ BIM ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นภาพเสมือนจริงของรูปแบบห้องคลีนรูม, การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง โดยสามารถนำมาคาดการณ์เวลาในการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์นั้น ๆ ได้ เป็นต้น

Digital 4.0 ในการสร้างห้องคลีนรูมอัจฉริยะ

การนำเทคโนโลยี 4.0 เข้ามาใช้ในการสร้างห้องคลีนรูม มีการใช้เทคโนโลยี ดังนี้ 

 1. Cloud Computing ใช้ในการจัดเก็บ จัดการ และประมวลผลข้อมูล เพื่อกระบวนการที่รวดเร็ว 
 2. Internet of Things ใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับเครื่องจักรเพื่อส่ง-รับข้อมูล เพื่อนำประมวลผล
 3. Simulation ใช้ในการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ 
 4. Predictive Maintenance เป็นการนำข้อมูลจากระบบ IoT เพื่อนำไปเก็บเป็น Big Data แล้วนำ AI มาใช้ในการในการประมวลผล เพื่อทำนายอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 5. Predictive Control นำข้อมูลพยากรณ์อากาศ มาประมวลผลเพื่อควบคุมการทำงานของ DOAS ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุด
 6. Voice Commander นำระบบสั่งการด้วยเสียงมาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับระบบ BAS เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน
 7. Mix Reality Integration นำเทคโนโลยี HoloLens มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ BIM และ BAS ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งการณ์ผ่านโลกเสมือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงผู้ใช้งานสามารถเห็นภาพหน้างานได้ แม้จะอยู่ที่ไหนก็ตาม ผ่าน Microsoft HoloLens 2
สร้างห้องคลีนรูมด้วยเทคโนโลยี 4.0 ไปกับ CAI Engineering

สร้างห้องคลีนรูมด้วยเทคโนโลยี 4.0 ไปกับ CAI Engineering

CAI Engineering ผู้ออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม ด้วยเทคโนโลยี 4.0 โดยมีการนำ Microsoft HoloLens มาผสานเข้ากับ BIM และ BAS เพื่อทำให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นภาพเสมือนจริงและสามารถสั่งการณ์ได้อย่างง่ายได้ เพียงแค่คลิ๊ก โดนการสวมแว่นตา Hololens นอกจากนี้ CAI Engineering ยังขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักด้านเป้าหมาย Net Zero ด้วยการนำ BAS มาคาดวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศ เพื่อนำไปควบคุมการทำงานของ DOAS ทำให้ลดโลกร้อนไปพร้อม ๆ กับการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

การเลือกวัสดุที่ใช้สร้างห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644

การเลือกวัสดุที่ใช้สร้างห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644

การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะกับการสร้างห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644 จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าห้องคลีนรูมจะมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ

Read More »
"Green Technology" เทรนด์เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเป้าหมาย Net Zero Emissions

“Green Technology” เทรนด์เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเป้าหมาย Net Zero Emissions

เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ขับเคลื่อนโลกสู่ Net Zero ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหยุดวิกฤตโลกร้อน

Read More »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า