“ISO 14064” มาตรฐานสำคัญเพื่อการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

“ISO 14064” มาตรฐานสำคัญเพื่อการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ทำความรู้จักกับ ISO 14064 มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Carbon Emission) และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ CFP ในระบบ HVAC&R

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ CFP ในระบบ HVAC&R

ระบบปรับอากาศ HVAC&R เป็นระบบที่กินพลังงานในอาคารและส่งผลให้มีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากที่สุด การประเมิน CFP ในระบบ HVAC จึงมีความสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาลงได้

คาร์บอนฟุตพริ้นท์คืออะไร ทำไมทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ?

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คืออะไร_CAI

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ หรือจากกิจกรรมที่เราทำ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราทำ เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิง

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า