“Green Technology” เทรนด์เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเป้าหมาย Net Zero Emissions

"Green Technology" เทรนด์เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเป้าหมาย Net Zero Emissions

เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ขับเคลื่อนโลกสู่ Net Zero ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหยุดวิกฤตโลกร้อน

นวัตกรรม IoT สู่การประหยัดพลังงานในอาคารอย่างอัจฉริยะ

นวัตกรรม IoT สู่การประหยัดพลังงานในอาคารอย่างอัจฉริยะ

IoT (Internet of Things) นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร ทำให้อาคารสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการใช้พลังงาน

ระบบ EMS นวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานใน Smart Building

ระบบ EMS นวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานใน Smart Building

Energy Management System: EMS ระบบอัตโนมัติที่ช่วยบริหารจัดการพลังงานใน Smart Building เป็นระบบการจัดการพลังงานเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า