Cloud Computing ระบบจัดการข้อมูลแห่งโลกดิจิทัล

Cloud Computing คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

คลาวด์ คอมพิวติ้ง “Cloud Computing” คือ กระบวนการบำรุงรักษา การจัดเก็บ การจัดการ การประมวลผล การวิเคราะห์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล Data โดยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า