NEBB มาตรฐานความสะอาดของสิ่งแวดล้อมในอาคารที่ต้องรู้

NEBB มาตรฐานความสะอาดของห้องคลีนรูม-CAI

เพื่อให้ห้องคลีนรูมมีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในความปลอดภัยของห้องคลีนรูม ดังนั้นห้องคลีนรูมควรจะต้องผ่านมาตรฐานรองรับ โดยหนึ่งในมาตรฐานที่จะต้องได้การรองรับ คือ มาตรฐาน NEBB

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า