Sauter Modulo 6

Sauter Modulo6 BMS _CAI Engineering

ผู้นำและพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบดูแลอาคาร

CAI Engineering ได้วางใจ Sauter ให้ช่วยในการดูแลระบบอาคาร ด้วยประสบการณ์กว่า 100 ปี โดย Sauter เป็นระบบที่ทำงานบน web based ตามมาตราฐาน HTML5 ทำหน้าที่ควบคุม และจัดการระบบในอาคาร รวมถึงการ monitor การใช้พลังงาน หรือเรียกว่า Analytic & Energy Managment (AEM) ทำให้สามารถลดการใช้กำลังคน และช่วยในการประหยัดพลังงาน เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสู่เป้าหมาย NET ZERO ที่เป็นวาระระดับโลก

โดย Sauter มีจุดเด่น คือ สามารถทำงานบน Cloud ได้ ทำให้ประหยัดการลงทุนซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์มีการเข้ารหัสทางข้อมูลแบบ TLS (Transport Layer Security) ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการเข้ารหัสและป้องกันข้อมูล ในขณะที่มีการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

นอกจากนั้น Sauter ยังมีระบบ Building Management System หรือ BMS ที่เป็นอีกหนึ่งระบบของ Sauter โดยใช้ในการบริหารจัดการภายในอาคารที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในอาคาร ซึ่งสามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น ระบบปรับอากาศ, ระบบไฟ, CCTV, Alarm, ลำโพง, ประตูเข้าออก และ Access Control เป็นต้น โดยระบบนี้จะทำหน้าที่เฝ้าสังเกต และแสดงผลค่า Parameter ต่าง ๆ ผ่านจอคอมพิวเตอร์ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ เช่น การแสดงค่าอุณหภูมิ หรือความชื้น เป็นต้น ซึ่ง BMS มีเป้าหมายหลัก คือ การประหยัดพลังงาน และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ Sauter Modulo 6

Sauter Modulo 6_CAI Engineering

Sauter modulo 6 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดและกำลังเป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นของฮาร์ดแวร์ Modulo 6 นี้ สามารถควบคุมอาคารทั้งหมดได้ ซึ่งได้มีการติดตั้ง ModuWeb Unity ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

  1. ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS)
  2. การระบุตัวตนของผู้ใช้ก่อนการใช้งาน (User administration)
    เป็นโปรโตคอลการสื่อสารข้อมูลแบบเปิด สามารถใช้ได้กับระบบควบคุมทุกอย่างในอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ โดยเป็นติดต่อ
  3. สื่อสารระดับเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับระบบควบคุม (BACnet Client)
  4. มีคลังข้อมูลหรือระบบจัดการข้อมูล ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการสร้าง Business Intelligence (BI) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเรียกคืนข้อมูล (Query) และรวบรวมข้อมูลในอดีต (Historical Data) จำนวนมาก (Database for historical data and aggregation)
  5. ความสามารถในการเพิ่มพื้นที่ความจำเพิ่มเติม
  6. การเข้ารหัสเพื่อให้สามารถเปิดอ่านข้อมูลได้ (Encrypted Communication)
 
Get a Free Quote

Ready to start ?

Let's talk about it or

Call us on

02-114-3108

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า