นวัตกรรมอาคารกับปัญญาประดิษฐ์ AI หนทางมู่งสู่ Net Zero_CAI

นวัตกรรมอาคารกับปัญญาประดิษฐ์ AI หนทางมุ่งสู่ Net Zero

ในยุคที่เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ก้าวไกลข้ามขีดจำกัด ปัญญาประดิษฐ์ AI ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการปัญหาพลังงานอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างที่มีปริมาณการใช้พลังงานจำนวนมหาศาล ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ AI อาจถือเป็นอีกหนึ่งหนทางใหม่ที่จะพาโลกเข้าสู่ความเป็น Net Zero

ประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์ AI ต่อการจัดการปัญหาพลังงาน

ปัญญาประดิษฐ์ หรือระบบ AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence คือ โปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความชาญฉลาด สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจแทนมนุษย์ได้จากการประมวลผลของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อย่างรวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรมและถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการปัญหาพลังงานมากขึ้น เช่น

 • การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  โดยการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบ เช่น ระบบควบคุมและการใช้พลังงานในอาคาร ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor) ตรวจสอบการใช้พลังงาน รวมถึงการทำนายการใช้พลังงานในอนาคต เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็น เป็นต้น
 • การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI วิเคราะห์และออกแบบพลังงานทดแทน
  การใช้ระบบ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลและมีความซับซ้อน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพจากพลังงานทดแทน รวมถึงตอบสนองความต้องการทั้งในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน
 • การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ควบคุมการใช้พลังงานในอาคาร
  การใช้ระบบ AI ช่วยในการควบคุมการใช้พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม เช่น การสร้างโรงงานอัจฉริยะหรือ Smart Factory การจัดการวัตถุดิบ การขนส่ง ตลอดจนการติดตามคำสั่งซื้อ เพื่อลดการใช้พลังงานซ้ำซ้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  และประหยัดต้นทุนในระยะยาว เป็นต้น
นวัตกรรมอาคารกับความอัจฉริยะของปัญญาประดิษฐ์ AI_1_CAI

นวัตกรรมอาคารจากความอัจฉริยะของปัญญาประดิษฐ์ AI

จากความอัจฉริยะของปัญญาประดิษฐ์ AI ที่นอกจากจะถูกใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งด้านโลจิสติกส์ ด้านการแพทย์ ด้านการเงิน ด้านความบันเทิง ยังถูกนำมาใช้เพื่อลดการใช้พลังงานในด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้างที่มีการใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก โดยมีการใช้ระบบ AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ

 1. ระบบ GenMEP
  ระบบ MEP หรือ งานระบบสายไฟและท่อต่าง ๆ รวมไปถึงระบบระบายอากาศ ระบบทำความเย็น ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และสปริงเกอร์ เพื่องานออกแบบภายในที่สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร
 2. ระบบ BIM
  เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ช่วยในการก่อสร้างแบบครบวงจร ตั้งแต่การเขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง ประมาณราคา ไปจนถึงการวางแผนการทำงานภายในอาคาร
  อ่านต่อ : เทคโนโลยี BIM คืออะไร มีบทบาทอย่างไรกับการออกแบบห้องคลีนรูม
 3. ระบบ Comfy
  นวัตกรรมอาคารที่มีการนำปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้ในการจัดการอาคารอัตโนมัติ โดยให้ผู้ใช้งานอาคารทั้งส่วนกลางและรายย่อยสามารถตั้งค่าอุณหภูมิระบบปรับอากาศตามที่ต้องการได้ รวมถึงสามารถระบุตำแหน่งที่มีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยได้อีกด้วย
 4. ระบบ BAS
  ระบบอัตโนมัติภายในอาคาร (Building Managment System) หรือ อาคารอัจฉริยะ ที่มีการนำระบบ AI มาใช้ร่วมกับ Internet of Things (IOT) เพื่อช่วยในการจัดการและควบคุมอาคาร ตั้งแต่ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบการเข้าออก ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงภายใต้ระบบบริหารอาคาร
  อ่านต่อ : ระบบ BMS BAS คืออะไร?

นวัตกรรมเหล่านี้ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้แล้ว ยังช่วยลด Carbon Footprint และเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภายในอาคารหรือพื้นที่ที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เข้มงวดอย่าง ห้องคลีนรูม ห้องเย็น ห้องไลน์การผลิตอาหารและยา เป็นต้น

ปัญญาประดิษฐ์ AI หนทางมุ่งสู่ Net Zero

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ AI จึงได้เข้ามามีบทบาทในภาคพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน เพื่อตอบสนองการเข้าสู่ Net Zero หรือลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้มากที่สุดภายใน 2030 และให้เหลือศูนย์ภายในปี 2050 ทำให้หลายอุตสาหกรรมมีความตื่นตัวและเริ่มมีการนำระบบ AI เข้ามาช่วยในการควบคุมและลดขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ อย่าง Google ได้มีการ ใช้ Deep Tech จากปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลขนาดยักษ์ หรือนวัตกรรม AI Energy Mode โหมดประหยัดพลังงานอัจฉริยะจาก SAMSUNG เป็นต้น

นอกจากนี้ ในวงการนวัตกรรมอาคาร การออกแบบ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาคาร สิ่งปลูกสร้างยุคใหม่ของประเทศไทยเองก็ได้หันมาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานมากขึ้น โดยในปี 2023 นี้ ได้มีการจัดงาน Nova BUILD EXPO 2023 เพื่อตอบโจทย์ 3 มิติสำคัญ (ESI) ได้แก่

 • อาคารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco System)
 • อาคารที่ส่งเสริมความยั่งยืนของโลกและชุมชน (Sustainability)
 • อาคารที่ห่วงใยคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยและเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารให้ดียิ่งขึ้น (Innovation for Well-Being)

เพื่อเป็นต้นแบบให้องค์กรต่าง ๆ และผู้ลงทุนได้นำไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน ลดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่ความเป็น Net Zero ในอนาคตอันใกล้

CAI พานวัตกรรมอาคารมุ่งสู่ความเป็น Net Zero

CAI Engineering พานวัตกรรมอาคารมุ่งสู่ Net Zero

CAI Engineering หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการสร้างห้องคลีนรูมด้วยเทคโนโลยี 4.0 ได้มีการนำปัญญาประดิษฐ์ AI มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและการสร้างห้องคลีนรูม ไม่ว่าจะเป็น ระบบบริหารจัดการอาคารอัตโนมัติ (BAS), Building Information Modeling (BIM), การแสดงภาพจำลองอาคาร 3 มิติผ่าน Hololens รวมถึงการใช้เครื่องเติมอากาศ AHU ที่ได้มาตรฐาน Green Building เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุด พร้อมเข้าร่วมงาน Nova BUILD EXPO 2023 เพื่อแสดงนวัตกรรมอาคารที่ทันสมัยและร่วมก้าวสู่ความเป็น Net Zero ในระดับสากล

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ทำไมตู้เป่าลม (Air Shower) ถึงสำคัญสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom)

ทำไมตู้เป่าลม (Air Shower) ถึงสำคัญสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom)

ตู้เป่าลม (Air Shower) อุปกรณ์สำคัญสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom) ในการลดปริมาณฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่ติดมากับบุคคลหรืออุปกรณ์ก่อนเข้าห้อง

Read More »
จับตาเทรนด์ธุรกิจ “เซมิคอนดักเตอร์” กับโอกาสการลงทุนครั้งแรกในไทย

จับตาเทรนด์ธุรกิจ “เซมิคอนดักเตอร์” กับโอกาสการลงทุนครั้งแรกในไทย

เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) เป็นที่จับตามองทั่วโลก มาสำรวจโอกาสการลงทุนโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในไทย พร้อมปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณ

Read More »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า