ยกระดับห้องคลีนรูมสู่ยุค 4.0 ด้วยระบบ BMS/BAS

ยกระดับห้องคลีนรูมสู่ยุค 4.0 ด้วยระบบ BMS/BAS

ระบบ BMS (Building Management System) หรือ BAS (Building Automation System) เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมและการจัดการอาคารโดยอัตโนมัติหรือควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของระบบในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบปรับความชื้น ระบบสำรองไฟฟ้า และอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ซึ่งระบบ BMS/BAS สามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะของอาคารได้ทั้งหมดผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้งานเดียว โดยมักใช้ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์พิเศษ อีกทั้งยังสามารถรายงานสถานะของระบบต่าง ๆ ได้เช่นกัน 

โดยการนำระบบ BMS/BAS มาใช้สำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom) ช่วยให้ห้องคลีนรูมก้าวทันโลกเทคโนโลยี 4.0  พร้อมช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มศักยภาพในการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงช่วยลดการใช้พลังงานภายในห้องคลีนรูมอีกด้วย

การใช้งานระบบ BMS/BAS ในห้องคลีนรูม

การนำระบบ BMS/BAS มาใช้งานในห้องคลีนรูม 4.0 เป็นการใช้เทคโนโลยีแบบระบบอัตโนมัติมาช่วยในการควบคุมและจัดการห้องคลีนรูม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่าย โดยระบบ BMS/BAS ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะของระบบในห้องคลีนรูมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การควบคุมอากาศและอุณหภูมิ : ระบบ BMS/BAS สามารถควบคุมการปรับอากาศและอุณหภูมิในห้องคลีนรูม ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยปรับค่าตามความต้องการเพื่อให้ความสะดวกและสมบูรณ์ในการทำงาน
 2. การควบคุมคุณภาพอากาศ : ระบบ BMS/BAS ช่วยควบคุมคุณภาพอากาศในห้องคลีนรูม เช่น การควบคุมความชื้นและความสะอาดของอากาศ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และปลอดภัย
 3. การควบคุมแสงสว่าง : ระบบ BMS/BAS สามารถควบคุมแสงสว่างในห้องคลีนรูม เพื่อปรับความสว่างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้งาน เช่น การปรับแสงให้เข้ามาในระดับที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน
 4. การตรวจสอบและรายงานสถานะ : ระบบ BMS/BAS สามารถตรวจสอบและรายงานสถานะการทำงานของห้องคลีนรูม เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะและประสิทธิภาพของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย

ข้อดีของการใช้งานระบบ BMS/BAS ในห้องคลีนรูม

ข้อดีของการใช้งานระบบ BMS/BAS ในห้องคลีนรูม มีดังนี้

 • ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของระบบแบบเรียลไทม์ : สามารถตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานของระบบได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสามารถทำได้ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ โดยไม่ต้องรอการรายงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสอบและปรับค่าอุณหภูมิในห้องคลีนรูมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างทันท่วงที เพื่อให้รักษาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของห้องคลีนรูมได้ดีที่สุด ซึ่งการทำงานแบบเรียลไทม์จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถรับทราบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ระบบอัตโนมัติและบูรณาการโดยศูนย์กลางการควบคุม : คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับค่าการทำงานของห้องคลีนรูมโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบ BMS/BAS สามารถควบคุมและปรับการทำงานของระบบในห้องคลีนรูมอัตโนมัติตามค่าตั้งที่กำหนดไว้ เช่น การปรับความสว่างแสงหรือการปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และระบบ BMS/BAS ยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานของห้องคลีนรูมได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องตรวจสอบแยกทีละระบบ ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความสะดวกในการดูแลรักษาและบำรุงรักษา
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่าง ๆ ในห้องคลีนรูม : การใช้ระบบ BMS/BAS ช่วยในการทำงานอัตโนมัติของระบบต่าง ๆ ในห้องคลีนรูม เช่น การปรับค่าอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพและเสถียรมากขึ้น โดยไม่ต้องมีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการควบคุมและปรับการทำงานของระบบ และยังช่วยในการตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานของระบบต่าง ๆ ในห้องคลีนรูมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความถูกต้อง เช่น การตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานของระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรือระบบอื่น ๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้ดีที่สุด
 • ปรับการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและช่วยประหยัดพลังงาน : ระบบ BMS/BAS ช่วยปรับการทำงานของระบบต่าง ๆ ในห้องคลีนรูมให้เหมาะสมกับเงื่อนไขแวดล้อมและความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น การปรับระดับความสว่างแสงให้เหมาะสมกับการใช้งาน การปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ฯลฯ อีกทั้งยังช่วยในการตรวจสอบและวัดการใช้พลังงานในห้องคลีนรูมอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบปริมาณการใช้พลังงานและพฤติกรรมการใช้งาน เพื่อทำการปรับปรุงและลดการใช้พลังงานในอนาคต
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาจุดอ่อนและแนวทางปรับปรุง : ระบบ BMS/BAS สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ในห้องคลีนรูม เช่น ระดับความสะอาดและคุณภาพอากาศ เป็นต้น และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้มและจุดอ่อนที่เกิดขึ้นในระบบ โดยสามารถทำการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์หรือในช่วงเวลาที่กำหนดได้ และระบบ BMS/BAS ยังสามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับสถานะการทำงานของระบบและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยในการระบุจุดอ่อนและปัญหาที่เกิดขึ้นได้อีกด้วยการใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบ BMS/BAS ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของการทำงานของระบบและสร้างแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการใช้งาน
 • ตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  : ระบบ BMS/BAS สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเมื่อเกิดปัญหาหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดยการแจ้งเตือนผ่าน การส่งอีเมล์ การแสดงข้อความบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรือการเปิดเสียงเตือน เป็นต้น

Sauter อุปกรณ์สำหรับระบบ BMS/BAS ที่ CAI ใช้สำหรับห้องคลีนรูม

Sauter อุปกรณ์สำหรับระบบ BMS/BAS ที่ CAI ใช้สำหรับห้องคลีนรูม

Sauter Modulo 6 คือระบบควบคุมอาคารแบบ BMS (Building Management System) ซึ่งถูกออกแบบโดย Sauter AG ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุปกรณ์ควบคุมอาคารและระบบจัดการพลังงาน โดยหลักการทำงานของ Sauter Modulo 6 เน้นการควบคุมและจัดการระบบต่าง ๆ ในอาคารโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาอาคาร  

ซึ่งการนำ Sauter Modulo 6 มาใช้นั้นเป็นการช่วยยกระดับห้องคลีนรูมสู่ยุค 4.0 เนื่องจากระบบ Sauter Modulo 6 สามารถตรวจสอบและปรับค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศได้โดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้ เพื่อให้สมดุลและสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในห้องคลีนรูม นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบและควบคุมระบบอื่น ๆ เช่น ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารเพื่อให้การทำงานในห้องคลีนรูมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

CAI Engineering รับสร้างห้องคลีนรูมและระบบควบคุมด้วยเทคโนโลยี 4.0

CAI Engineering เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมคลีนรูมก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการสร้างและการควบคุมระบบภายในห้องคลีนรูม ซึ่ง CAI Engineering เราเลือกใช้ BIM ในการสร้างห้องคลีนรูม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่วิศวกร ผู้รับเหมา และลูกค้า ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน รวมถึงการนำระบบ BMS/BAS มาใช้เป็นระบบควบคุมการทำงานของห้องคลีนรูม เพื่อให้การใช้งานห้องคลีนรูมมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน

Sauter” บริษัทชั้นนำของโลกในด้านระบบควบคุมอัจฉริยะและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เรา CAI Engineering มั่นใจและเลือกใช้งาน โดยใช้อุปกรณ์อย่าง Sauter Modulo 6 ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมอุปกรณ์และระบบในอาคารมาใช้งานในห้องคลีนรูม

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ห้องแรงดันบวก VS ห้องแรงดันลบ แตกต่างกันอย่างไร ? สำคัญอย่างไรกับห้องปลอดเชื้อ

ห้องแรงดันบวก VS ห้องแรงดันลบ แตกต่างกันอย่างไร ? สำคัญอย่างไรกับห้องปลอดเชื้อ

มาเข้าใจหลักการทำงานและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างห้องแรงดันบวกและห้องแรงดันลบ ว่าทำไมทั้งสองประเภทจึงมีบทบาทสำคัญในห้องปลอดเชื้อกันกัน

Read More »
Cleanroom 101 : คู่มือปฏิบัติงานสำหรับมือใหม่ในห้องคลีนรูม

Cleanroom 101 : คู่มือปฏิบัติงานสำหรับมือใหม่ในห้องคลีนรูม

คำแนะนำในการทำงานรวมถึงชุดคลีนรูมที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ใช้งานห้องคลีนรูมเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานของห้องคลีนรูม (Cleanroom) ได้อย่างถูกต้อง

Read More »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า